Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ a MŠ Vladislav od 1. 9. 2016 školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
Vedle poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu povolání jde i o posílení prevence rizikového chování, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků, o poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, o péči o nadané žáky a o dobrou spolupráci rodiny a školy.

Členové školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Jitka Votavová
 • speciální pedagogové: Mgr. Iva Tichá, Mgr. Zita Marečková – logoped
 • školní psycholožka: Mgr. Kateřina Urbánková
 • koordinátor ŠVP: Mgr. Iva Tichá

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách
 • vytváření programů prevence rizikového chování a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro jejich vzdělávání
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a dalšími subjekty

Kontaktní osoba:

 • Mgr. Jitka Votavová
 • výchovný poradce
 • tel.: 568 888 109

Výchovný poradce a školní metodik prevence

Oblasti práce výchovné poradkyně a školního metodika prevence

 1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané
 2. Péče o žáky s výchovnými problémy
 3. Volba povolání
 4. Metodická a koordinační činnost
 5. Informační činnosti
 6. Spolupráce s dalšími institucemi
 7. Další poradenské činnosti

Odkazy:

Úřad práce - tel. 950 169 652


Speciální pedagog

Mgr. Iva Tichá

 • spolupracuje s rodiči, učiteli, pedagogicko – psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry
 • pomáhá při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • provádí konzultační činnost při tvorbě , realizaci a  vyhodnocování individuálních vzdělávacích programů
 • zajišťuje speciálně pedagogickou činnost pro žáky se specifickými poruchami učení – Dys-kroužek
 • vede kurzy pro předškoláky – grafomotorika  ( Projekt  „Kurz grafomotoriky“ pomůže  předškolákům pomocí speciálních cvičení uvolnit ruku a zvládnout následné psaní.)

Konzultace lze dohodnout:

 •  na tel.č. 568 888 109

Stejným způsobem lze požádat o podrobnější informace.

Školní psycholožka

Mgr. Kateřina Urbánková

E-mail: urbankova@pppaspcvysocina.cz

 • Konzultační hodiny pro rodiče - JEN PO PŘEDCHOZÍ E-MAILOVÉ DOMLUVĚ:
 • STŘEDA  13.00 - 14.00*  (příp. dopoledne)
 • ČTVRTEK  14.00 - 16.00*  (příp. dopoledne) 
 • * Ke konzultaci se přihlašujte přes uvedenou emailovou adresu, konkrétní čas bude určen po domluvě 

Oblasti práce školní psycholožky:

- spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

-poskytuje úvodní poradenskou konzultaci žákům, kteří ji sami vyhledají

-poskytuje krizovou intervenci žákům, kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci

-provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole

-provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem prevence nebo třídním učitelem - při důsledném zachovávání anonymity jednoltivých žáků

-poskytuje konzultace pedagogům a rodičům