Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Řád školy

Základní škola a mateřská škola Vladislav

675 01 Vladislav 203 *IČ 70265984 *tel. 568 888 109 *e-mail: zs.vladislav@iol.cz


Útvar: ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŘÁD ŠKOLY

USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A RODIČE

A. CHOVÁNÍ ŽÁKA

1) Žáci jsou odpovědní za svoje studijní výsledky a chování.

2) Žáci jsou povinni dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti. Při každé činnosti jsou povinni počínat si tak, aby neohrozili své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy a jiných osob ve škole.

3) Žáci dodržují ve vztahu k učitelům, dalším zaměstnancům školy, jiným osobám nacházejícím se ve škole i ve vztahu k sobě navzájem pravidla slušného chování.

4) Žáci jsou povinni dbát pokynů učitelů a zaměstnanců školy.

5) Do školy žáci vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. V době výuky i o přestávkách je žákům zakázáno opouštět školní budovu bez vědomí a souhlasu vyučujícího v probíhající hodině, třídního učitele, pedagogického dozoru (o přestávkách) nebo vedení školy (viz odd.B,čl.6,7,8). Výjimkou je možnost opuštění školní budovy v polední přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na základě souhlasu zákonných zástupců žáků.

6) Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. Opustit své místo,příp. třídu, odbornou učebnu nebo jiné pracoviště v době výuky mohou žáci pouze se souhlasem vyučujícího.V průběhu vyučovacích hodin je žákům zakázáno používat mobilní telefony- tyto musí být během výuky vypnuty.

7) O přestávkách a při přesunu do jiných učeben dbají žáci zvýšené opatrnosti. Z důvodu zvýšeného nebezpečí úrazu je žákům zakázáno bezdůvodně se zdržovat na schodištích.O přestávkách se žáci zdržují na poschodí, kde je jejich třída. Přesun ze třídy do odborných učeben nebo do jiných prostor provádějí žáci na pokyn příslušného vyučujícího. Další podrobnosti režimu činnosti žáků o přestávkách určuje příslušný pedagogický dozor především s ohledem na bezpečnost žáků.

8) Do odborných pracoven, tělocvičny a na školní pozemek mohou žáci vstupovat jen v doprovodu vyučujícího nebo jiného pověřeného zaměstnance školy.

9) V odborných učebnách, tělocvičně,školní družině a na školním pozemku jsou žáci povinni se řídit také pracovními řády těchto zařízení.

10) V šatnách smí žáci pobývat jen po nezbytně dlouhou dobu po příchodu do školy a před odchodem do školy, případně při přípravě na výuku tělesné výchovy nebo na mimoškolní akci. Bezdůvodné pobývání v šatnách a přilehlých prostorách je žákům v průběhu vyučování zakázáno. Věci,které žáci potřebují během vyučování, si berou s sebou do tříd.

11) Žáci, kteří po vyučování pracují v zájmových útvarech na škole, mohou s vědomím a souhlasem vedoucího zájmového útvaru čekat v šatně své třídy nebo v jiném prostoru určeném vedoucím zájmového útvaru.  Toto nebude umožněno žákům, u kterých bude v době čekání zaznamenáno nevhodné chování.

12) V šatnách jsou žáci povinni se přezout do zdravotně a bezpečnostně vhodných přezůvek, do tělocvičny mají žáci přístup pouze po přezutí do vhodné a čisté sportovní obuvi.

13) Při odchodu ze školy žáci nechávají v šatnách pouze přezůvky v sáčku zavěšeném na věšáku. Cvičební úbory si žáci mohou nechat po vyučování ve třídách, a to po dohodě s třídním učitelem a pouze na místě jím určeném.

14)  Ve školní jídelně žáci dodržují pravidla slušného stolování, řídí se řádem školní jídelny, pokyny učitelů a pracovníků kuchyně. Do jídelny mají přístup pouze žáci, kteří se zde stravují (výjimkou jsou nestravující se žáci ve ŠD). Žáci opouštějí školní jídelnu neprodleně po jídle.

15) Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo mravní výchovu, zápalky,zapalovače a jakoukoli zábavnou pyrotechniku. Další věci, které žáci přímo nepotřebují ve výuce, např. mobilní telefony,šperky,peníze atd., si žáci berou do školy na vlastní zodpovědnost.

16) Nošení,držení,distribuce a užívání návykových látek, pití alkoholických nápojů a kouření je žákům školy přísně zakázáno.

17) Přísně zakázána je propagace fašismu a rasistických myšlenek.

18) Cílené ohrožování, ponižování a zastrašování  žáka nebo skupiny žáků je šikanou. To platí i tehdy, pokud se tak děje formou svévolných zásahů do majetku žáka nebo skupiny žáků.

19) Žáci pomáhají slabším a zdravotně handicapovaným spolužákům. Jsou povinni nahlásit učiteli případnou šikanu či týrání v žákovském kolektivu.

20) Žáci jsou povinni hlásit neprodleně vyučujícímu nebo ped. dozoru, příp. třídnímu učiteli nebo řediteli každý úraz, který se jim stane ve škole nebo na akci pořádané školou. Pokud žák úraz neprodleně neohlásí, není možno tento úraz klasifikovat jako úraz školní.

21) Žák je povinen mít po celou dobu výuky u sebe žákovskou knížku. Výjimkou jsou mimoškolní akce, výuka tělesné výchovy , výuka na školním pozemku a výuka prováděná mimořádně mimo obvyklé prostory. Jakékoli zásahy žáků do sdělení zapsaných učitelem do žákovské knížky jsou nepřípustné. Sám žák může provádět zápisy do žákovské knížky pouze na přímý pokyn učitele.

B. DOCHÁZKA DO ŠKOLY

1) Žáci jsou povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Do školy a do jednotlivých vyučovacích hodin jsou povinni docházet včas, ještě před začátkem hodiny si připravují pomůcky,sešity a učebnice. Žáci jsou povinni být ve své třídě nejpozději 5 minut před začátkem vyučování (tj. v 7.25 hod., v případě odpoledního vyučování ve 13.00 hod.)

2) Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče, a to osobně,telefonicky, dopisem či písemným vzkazem do tří dnů od začátku žákovy nepřítomnosti. Po ukončení nepřítomnosti předloží žák do dvou dnů písemnou omluvu v žákovské knížce.

3) Předem známou nepřítomnost žáka omlouvají rodiče před jejím započetím. V odůvodněných případech může žáka uvolnit až na dva dny třídní učitel, na více než dva dny uvolňuje žáka ředitel školy nebo jeho zástupce, a to na základě písemné žádosti rodičů.

4) V případech vážného podezření ze záškoláctví může škola vyžadovat k omluvě rodičů také lékařské či jiné potvrzení. Takové potvrzení může škola požadovat také v případech vícekrát se opakujících (více než 5 za pololetí) krátkodobých absencí  bez ohledu na to, jakým způsobem jsou omluveny.

5) V době vyučování navštěvují žáci lékaře pouze v nutných případech. Pokud je to možné, rodiče objednávají žáky na lékařské zákroky či vyšetření tak, aby žák zameškal co nejméně vyučovacích hodin.

6) Žák může odejít v průběhu vyučování ze školy pouze  ze závažných důvodů na základě osobní nebo písemné žádosti rodičů, kteří uvedou přesný čas, kdy má být žák uvolněn ,a důvod. V případě uvolnění na 1 vyučovací hodinu je žádost předložena příslušnému vyučujícímu, v případě uvolnění na více vyučovacích hodin je nutné uvědomit třídního učitele, pokud to není možné, ředitele školy. Žák může opustit školu pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.

7) V případě nepředvídatelných zdravotních problémů nebo úrazu žáka uvědomí vyučující, příp. třídní učitel rodiče, pokud to není možné, alespoň jiné příbuzné žáka. Žák se zdravotními problémy může opustit školu pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.

8) Uvědomuje-li  sám žák v průběhu vyučování telefonicky rodiče o svých aktuálních zdravotních problémech, je povinen toto nahlásit předem příslušnému vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo pedagogickému dozoru.

9)  Odchod žáka ze školy dle čl. 6 a 7 v průběhu vyučovací hodiny není možný bez vědomí příslušného vyučujícího. Opouští-li žák se zdravotními problémy školu dle čl.7 v průběhu přestávky, je povinen to oznámit třídnímu učiteli,  pedagogickému dozoru, příp. vedení školy.

C. ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM

1) Žáci mají právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou nebo zájmovou činností. Jsou přitom povinni udržovat tyto věci v pořádku a chránit je před poškozením a ztrátou.

2)  Veškeré zapůjčené učebnice jsou žáci povinni chránit obalem.

3)  Žáci jsou povinni hlásit vyučujícímu předmětu, třídnímu učiteli nebo ped. dozoru každou škodu, která vznikla na školním zařízení, učebnicích nebo pomůckách.

4)  Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

5)  Během výuky a zájmové činnosti jsou žáci povinni udržovat ve třídě nebo na jiném pracovišti pořádek, po ukončení výuky nebo zájmové činnosti uklidit své místo nebo pracoviště.

D. AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU MIMO VYUČOVÁNÍ

1) Veškerá ustanovení tohoto řádu jsou žáci povinni dodržovat také na akcích pořádaných školou, při zájmové činnosti organizované školou nebo vykonávané ve škole, a na akcích, kde žáci školu přímo reprezentují.

E. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

1)  Začátek vyučování je v 7.30 hodin, vyučování je ukončeno podle rozvrhu jednotlivých tříd.

2)  Hlavní vchod se pro příchod žáků se ve vyučovací dny otevírá v 7.10 hod. Oprávněnost vstupu do budovy kontroluje školník nebo jiný pověřený zaměstnanec. V 7.30 hod. se vchod uzamyká.

3)  V době uzamčení hlavního vchodu se příchozí osoby ohlásí zvonkem. Pověřený zaměstnanec u  cizích osob zjistí totožnost a účel návštěvy, zapíše osobu do návštěvní knihy a doprovodí ji na místo jednání. V případě pochybností nebo neohlášené návštěvy má pověřený zaměstnanec právo osobě vstup do školy neumožnit. V takovém případě, pokud je to možné, informuje ředitele nebo jeho zástupce, který rozhodne o dalším postupu.

4)  Rodiče, kteří přicházejí na konzultace s vyučujícími, na školní akce nebo vyzvednout děti ze školní družiny a jejichž totožnost je ověřena z předchozích návštěv, se do návštěvní knihy nezapisují.

5)  V době, kdy je hlavní vchod  mimořádně otevřen mimo dobu uvedenou v čl.2, musí být zabezpečena kontrola příchozích školníkem nebo jiným  pověřeným zaměstnancem. Dobu otevření vchodu a způsob kontroly stanoví ředitel školy nebo jeho zástupce.

6)  Vedlejší vchody do školních budov se otevírají jen v případě potřeby a na nezbytně nutnou dobu. V době otevření musí být pod kontrolou pověřeného zaměstnance.

7)  Žákům je přísně zakázáno vpouštět osoby do školní budovy.

8)  Pobývání žáků ve škole mimo dobu vyučování je možné pouze v případě uvedeném                v čl. 11 odd.A, nebo se souhlasem a za dozoru některého z vyučujících, a to v přesně vymezených prostorách.

9) Šatny musí být v průběhu vyučování i po odchodů žáků uzamčeny. Způsob provedení tohoto opatření (např. služby v šatně) určí ve svých třídách třídní učitelé. Odemykání šaten před otevřením školní budovy a jejich uzamčení po začátku vyučování provádí školník.

10) Obědy pro žáky ZŠ se vydávají v jídelně v budově MŠ v době od 12.10 do 13.15 hod. Režim ve školní jídelně určuje řád školní jídelny.

11)  Provoz školní družiny začíná v 11.15 hod. a končí v 15.30 hod. Režim ve školní družině určuje řád školní družiny.

12)  Půjčovní dobu v žákovské knihovně  a studijní dobu v žákovské studovně určují správci.

F. RODIČE (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI) ŽÁKA

1) Rodiče (ZZ) žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte, stejně jako na veškeré informace týkající se vyučovacího procesu, a to u třídních učitelů a jednotlivých vyučujících v určených konzultačních hodinách, nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. V případě výchovných problémů, při výběru povolání a v jiných závažných případech týkajících se žáka mají rodiče právo na konzultace s výchovnou poradkyní.

2) Informace jsou předávány rodičům(ZZ) především prostřednictvím zápisů v žákovských knížkách (v 1. a 2. ročníku v deníčcích). V případě kázeňských nebo prospěchových problémů provádí příslušný vyučující, pedagogický dozor nebo třídní učitel zápisy tak, aby byli o těchto problémech rodiče (ZZ) informováni bez prodlení a v dostatečném rozsahu. Ve zvlášť závažných případech jsou rodiče (ZZ) informováni doporučeným dopisem.

3) V souvislosti s poskytováním informací rodičům (ZZ) a s konzultacemi není dovoleno narušovat vyučování.

4)  Rodiče (ZZ) žáků mají právo vznášet připomínky, stížnosti a podněty k práci školy u jednotlivých vyučujících nebo u ředitele školy.

5) Rodiče (ZZ)  jsou povinni neprodleně informovat třídního učitele, příp. vedení školy o závažných skutečnostech, týkajících se žáka (např. změna bydliště, změna tel.čísla, změna zdravotního stavu apod.).

6) Rodiče (ZZ) jsou povinni neprodleně informovat třídního učitele, příp. vedení školy o výsledku ošetření školního úrazu (čl. 20 odd.A), pokud ošetření proběhlo mimo výuku a také o potřebě dalšího léčení a předpokládané absenci, pokud si léčení školního úrazu vyžádá žákovu nepřítomnost ve škole.

7)  Telefonické informace jsou přijímány a podávány na školní telefonní lince, soukromá telefonní čísla jednotlivých vyučujících škola rodičům neposkytuje.

G. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
I. Hodnocení výsledků vzdělávání

 1. Základními zákonnými normami pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou Zákon č.561/2004 sb. a Vyhláška č.48/2005 Sb.,o základním vzdělávání, vždy v aktuálním znění. Dále uvedená pravidla vycházejí z těchto norem.
 2. Při průběžném i celkovém hodnocení pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje vůči žákovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt.
 3. Při hodnocení přihlíží učitel k věku žáka, charakteru vyučovacího předmětu (viz dále čl. 8), náročnosti a délce procvičování učiva.
 4. V odůvodněných doložených případech přihlíží učitel také k omezeným schopnostem žáka zvládnout požadovaný rozsah učiva ( např. v případech specifických poruch učení nebo závažných onemocnění). V závažnějších případech mohou být odlišná pravidla hodnocení konkretizována v individuálním vzdělávacím plánu.
 5. Učitel může při celkovém hodnocení za určité období přihlédnout i ke skutečnosti, že se u žáka mohlo v průběhu tohoto období  výjimečně a krátkodobě vyskytnout  horší hodnocení  pro určitou indispozici.
 6. U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami klade učitel důraz na ten druh projevu žáka, ve kterém má  žák předpoklady podat lepší výkon. Při hodnocení nevychází učitel jen z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl a přihlíží také k tomu, zda žák má zájem o zlepšení svých výsledků  a zda narůstá počet jevů, které žák zvládl. Rozhodujícím podkladem pro stanovení kriterií pro hodnocení je pro učitele zpráva školského poradenského zařízení, příp.  doporučení odborného lékaře)
 7. Podklady pro hodnocení žáka získává učitel zejména:
  • soustavným diagnostickým pozorováním žáka
  • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na výuku
  • různými druhy zkoušek (písemné,ústní,grafické,praktické,pohybové)
  • kontrolními písemnými pracemi
  • analýzou výsledků činnosti žáka
  • konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny nebo odbornými lékaři
  • rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka

Celkové hodnocení musí být všestranné, nemůže být provedeno jen na základě průměru z  výsledků zkoušení a pís.prací za klasifikační období.

8. Pro potřeby hodnocení se vyučovací předměty dělí do dvou skupin:

 1. vyučovací předměty s převahou teoretického (naukového zaměření)
 2. vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření, pracovní činnosti, semináře

9. Prospěch ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického (naukového) zaměření se hodnotí takto:

 • Stupeň 1 (výborný)- Žák ovládá požadované poznatky,fakta,pojmy,zákonitosti uceleně,přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní i písemný projev je správný,přesný a výstižný.Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
 • Stupeň 2 (chvalitebný) – Žák ovládá požadované poznatky,fakta,pojmy, zákonitosti v podstatě uceleně přesně a úplně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky při řešení úkolů, při výkladu jevů a zákonitostí.Myslí správně,v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti,přesnosti a úplnosti.Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
 • Stupeň 3 (dobrý) – Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků, faktů a pojmů nepodstatné mezery. Při řešení úkolů projevuje nedostatky, které dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb.jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,přesnosti a výstižnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
 • Stupeň 4 (dostatečný) – Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poznatků závažné mezery. Je málo pohotový, při řešení úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků při řešení úkolů je nesamostatný. Myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby dokáže opravit jen s velkou pomocí učitele. Při samostatném studiu má velké problémy.
 • Stupeň 5 (nedostatečný) – Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich podstatné a závažné mezery. Není v podstatě schopen využívat získaných poznatků k řešení úkolů ani s pomocí učitele. V myšlení se vyskytují závažné logické nedostatky a neprojevuje se zde žádná samostatnost.Ústní a písemný projev má závažné nedostatky,chyby nedokáže opravit ani s pomocí učitele. Nelze uplatnit samostatné studium.

10. Prospěch ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření, v pracovních činnostech a v seminářích se hodnotí takto:

 • Stupeň 1 (výborný) – Žák je velmi aktivní, pracuje tvořivě,samostatně,plně využívá své osobní předpoklady a úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené dovednosti a vědomosti  se zájmem tvořivě aplikuje.
 • Stupeň 2 (chvalitebný) – Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky. Žák se zájmem tvořivě aplikuje osvojené dovednosti a vědomosti.
 • Stupeň 3 (dobrý) – Žák je v činnostech méně aktivní a tvořivý.Nevyužívá v plné míře své schopnosti. Jeho projev je málo esteticky působivý, dopouští se v něm chyb. Při aplikaci dovedností a vědomostí potřebuje pomoc učitele. O činnost v předmětu nemá aktivní zájem.
 • Stupeň 4 (dostatečný) – Žák je v činnostech velmi málo aktivní, své schopnosti využívá jen ve velmi malé míře. Dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.
 • Stupeň 5 (nedostatečný) – Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci v předmětu.

11. V případě slovního hodnocení se učitel řídí ustanovením § 15,odst. 2 Vyhlášky č.48/2005 Sb., tzn. ve slovním hodnocení uvádí zejména:

 • zvládnutí učiva, úroveň dosaženého vzdělání
 • úroveň myšlení
 • úroveň vyjadřování
 • úroveň aplikace vědomostí
 • píle,aktivita,zájem o učení
 • doporučení, jak předcházet neúspěchům nebo jak vzniklé neúspěchy překonávat

12. Žák musí být ve vyučovacím předmětu s převahou teoretického naukového zaměření s týdenní dotací menší než 3 vyuč.hodiny vyzkoušen ústně nebo písemně nejméně dvakrát za pololetí, z toho nejméně jednou ústně, nebrání-li tomu zvláštní okolnosti (čl.4).

13. Ve vyučovacích předmětech s více než dvouhodinovou týdenní dotací učitel musí získat takový počet podkladů pro hodnocení, aby průběžná hodnocení pokryla žákovy výsledky za celé klasifikační období.

14. Termín kontrolních písemných prací stanoví učitel tak, aby nebyla v jedné třídě v jednom dni více než jedna.

15. Učitel oznamuje žákovi výsledek hodnocení při ústním přezkoušení okamžitě, v případě písemných zkoušek, kontrolních písemných prací, výtvarných prací a jiných výrobků nejpozději do 14 dnů. Při hodnocení poukáže na klady a nedostatky žákova výkonu.

16. Hodnocení důležitých ústních i písemných přezkoušení, výtvarných a jiných prací zapíše učitel žákovi do žákovské knížky (deníčku). Používá zpravidla klasifikační stupně, může však použít také slovní sdělení.

17. V případě podstatného zhoršení prospěchu v některém z vyučovacích předmětů v průběhu klasifikačního období učitel upozorní na tuto skutečnost  zákonné zástupce dítěte zápisem do žákovské knížky (deníčku). Pokud žák vykazuje velmi slabý prospěch dlouhodobě v prvním čtvrtletí příslušného pololetí, projedná tuto skutečnost pedagogická rada.

18. Průběžné a celkové hodnocení provádí učitel, který vyučuje příslušný předmět, v případě změny učitelů v průběhu klasifikačního období celkové hodnocení provede učitel vyučující daný předmět k termínu klasifikace; do celkového hodnocení zahrne i podklady k hodnocení od předcházejícího učitele. Hodnocení jednotlivých úkolů může provést také učitel, který ve výuce daného předmětu zastupuje.

19. V předmětu, který vyučuje více učitelů, provedou tito učitelé celkové hodnocení po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě a žák má být hodnocen klasifikačním stupněm, stanoví tento stupeň ředitel školy po předložení podkladů od učitelů předmětu.

20. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech se hodnotí kvalita práce a učební výsledky za klasifikační období. Není tedy možno zahrnovat do hodnocení prospěchu výsledky z předcházejícího klasifikačního období.

21. V případě,že učitel nezíská dostatek podkladů pro celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období z důvodů dlouhodobého onemocnění, zdravotního omezení žáka nebo jiných závažných důvodů, podá žádost řediteli školy o stanovení náhradního termínu pro hodnocení. Ředitel určí náhradní termín pro hodnocení dle § 52, odst. 2 nebo 3 zákona č.561/2004 Sb. O náhradním termínu pro hodnocení jsou průkazným způsobem informováni zákonní zástupci žáka.

22. Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení, v seminářích a ve vyučovacích předmětech se zaměřením na praktickou činnost není nutno žáky přezkušovat, hodnocení žáka může být založeno na jeho přístupu k práci, aktivitě, tvořivosti, snaze apod. (viz čl. 10). Tím není dotčena povinnost učitele, uvedená v čl. 23 a 24.

23. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci hodnocení jednotlivých žáků tak, aby v případě kontroly nebo dotazu zákonného zástupce byl schopen hodnocení zdůvodnit.

24. Evidenci hodnocení žáků, stejně jako důležité podklady pro hodnocení (kontrolní práce, kontrolní diktáty, laboratorní práce apod.) je nutno uschovat po dobu nejméně 6 měsíců od konce klasifikačního období, ve kterém vznikly. Méně důležité podklady uschová učitel dle svého uvážení.

25. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů celkové hodnocení do katalogových listů a potvrdí provedení hodnocení svým podpisem do třídního výkazu.

26. V případě,že je žák z některého předmětu hodnocen slovně, vyznačí tuto skutečnost učitel v katalogovém listě a slovní hodnocení uvede v příloze ke katalogovému listu.

27. V případě převodu slovního hodnocení do klasifikace dle § 51, odst. 3 Zákona č.561/2004 Sb. se žák hodnotí klasifikačním stupněm podle kritérii z čl. 9 nebo 10, jejichž obdoba je obsažena ve slovním hodnocení. V případě skutečností uvedených v čl. 4 a 6 k nim učitel taktéž přihlédne.

28. Výsledky práce v zájmových útvarech se hodnotí dvěma stupni:

 • pracoval úspěšně
 • pracoval

29. Kritéria pro hodnocení stanovují vedoucí zájmových útvarů. Hodnocení provádějí vedoucí zájmových útvarů 1x za školní rok, a to k datu ukončení činnosti zájmového útvaru ve školním roce. Žákovi je vydáno osvědčení o práci v zájmovém útvaru, které obsahuje hodnocení. Podobu osvědčení stanoví ředitel školy interním pokynem.

30. Komisionální přezkoušení se koná v souladu s ustanovením § 52,odst.4 Zákona č. 561/2004 Sb a s ustanoveními § 22 Vyhlášky č. 48/2005. Termín a místo přezkoušení stanoví ředitel školy neprodleně po obdržení žádosti o přezkoušení. Předseda zkušební komise může podle svého uvážení povolit přítomnost zákonných zástupců žáka u přezkoušení. V případě, že by tito jakýmkoli způsobem zasahovali do průběhu přezkoušení, má předseda komise právo je z místnosti vykázat. Výsledek přezkoušení se v písemné formě předá žadateli-zákonnému zástupci přímo po ukončení přezkoušení. Ten převzetí potvrdí svým podpisem. Pokud není možné předat výsledek přezkoušení žadateli přímo, zasílá se poštou do vlastních rukou.

31. Opravná zkouška se koná v souladu s ustanoveními § 53 Zákona č. 561/2004 Sb. a § 23 Vyhlášky č.48/2005 Sb. O termínu opravné zkoušky jsou průkazným způsobem informováni zákonní zástupci žáka.

32. Předseda zkušební komise může podle svého uvážení povolit přítomnost zákonných zástupců žáků u opravné zkoušky. V případě, že by tito jakýmkoli způsobem zasahovali do průběhu opravné zkoušky, má předseda komise právo je ze zkušební místnosti vykázat.

II. Hodnocení chování

 1. Základními normami pro hodnocení chování žáků jsou Zákon č. 561/2004 Sb. a Vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Dále uvedená pravidla vycházejí z těchto norem.
 2. Hodnocení chování žáka zahrnuje jeho chování po celou dobu jeho pobytu v areálu školy,tzn. ve výuce, v zájmových útvarech, ve školní družině, o přestávkách nebo u přespolních při pobytu ve škole povoleném ředitelem školy. Dále zahrnuje chování žáka při školních akcích, pořádaných mimo školní areál (exkurze, výlety, soutěže,kulturní pořady apod.) .
 3. Chování žáka na závěr klasifikačního období hodnotí třídní učitel na základě zápisů o chování žáka v žákovské knížce (deníčku), udělených výchovných opatření a pochval a  konzultací s ostatními učiteli.
 4. Celkové hodnocení chování žáků za klasifikační období předkládá třídní učitel pedagogické radě. Pokud jsou proti hodnocení chování u jednotlivých žáků vzneseny na jednání pedagogické rady připomínky, rozhodne po projednání připomínek o konečné podobě hodnocení chování žáka na vysvědčení ředitel školy.
 5. Chování žáka se hodnotí takto:
  • stupeň 1 (velmi dobré) – žák se chová podle zásad kulturního chování a pravidel Řádu školy, příp. drobné kázeňské přestupky se u žáka vyskytují ojediněle a po jejich vyřešení (nebo udělení vých.opatření) dochází k okamžité nápravě
  • stupeň 2 (uspokojivé) – a) u žáka dochází v průběhu klasifikačního období k drobným kázeňským přestupkům opakovaně, řešení a udělená výchovná opatření nevedou ke zlepšení, b) u žáka byl v průběhu klasifikačního období zaznamenán závažný kázeňský přestupek,c) žák svým jednáním záměrně způsobil jiné osobě újmu na zdraví nebo záměrně způsobil škodu na majetku školy nebo majetku jiné osoby
  • stupeň 3 (neuspokojivé)- a) u žáka dochází v průběhu klasifikačního období k soustavnému porušování Řádu školy a pravidel kulturního chování, vých.opatření nemají žádný účinek, b) u žáka došlo v průběhu klasifikačního období k většímu počtu závažných kázeňských přestupků, c) žák svým jednáním záměrně způsobil jiné osobě vážnou újmu na zdraví nebo záměrně způsobil škodu většího rozsahu na majetku školy nebo jiné osoby
 6.  Při hodnocení chování může být přihlédnuto k žákovu chování v předchozím klasifikačním období, tzn. zda např. došlo (nebo nedošlo) ke zlepšení žákova chování ve stávajícím klasifikačním období po udělení výchovného opatření v předchozím klasifikačním období.
 7. V případě jednoho ojedinělého závažného přestupku u žáka, jenž doposud neměl žádné kázeňské problémy, může učitel při celkovém hodnocení chování za klasifikační období přihlédnout ke skutečnosti, že udělené výchovné opatření má znatelný výchovný účinek. Ve stejném případě je možno přihlédnout ke skutečnosti, že žák nahradí škodu, která eventuálně vznikla v důsledku jeho přestupku.
 8. Kázeňská opatření se udělují podle těchto zásad:
  • napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na návrh jiného učitele kdykoli během klasifikačního období za méně závažné porušení povinností stanovených školním řádem nebo opakující se drobné přestupky
  • důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na návrh jiného učitele kdykoli během klasifikačního období za závažné porušení povinností stanovených školním řádem nebo často se opakující drobné přestupky
  • důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na návrh třídního učitele po projednání v pedagogické radě kdykoli během klasifikačního období za hrubé porušení některého z ustanovení školního řádu nebo za velmi často nebo soustavně se opakující méně závažné přestupky
 9. Hrubým porušením ustanovení školního řádu se rozumí přestupek, při kterém žák ohrozí zdraví své nebo zdraví jiné osoby, šikanuje jinou osobu, propaguje fašismus, rasismus či jiné hnutí potlačující lidská práva, ohrozí majetek školy nebo jiné osoby, způsobí úmyslně škodu na majetku školy nebo na majetku jiné osoby. Hrubým přestupkem je také svévolné opuštění školní budovy v průběhu výuky a  záškoláctví.
 10. Udělení důtky třídního učitele oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy. Udělení napomenutí třídního učitele a udělení důtky třídního učitele oznámí třídní učitel pedagogické radě na jejím nejbližším zasedání.

III. Pochvaly a odměny

 1. Pochvalu za vynikající výkon žáka na úrovni vyučovacího předmětu nebo třídy může udělit třídní učitel nebo učitel příslušného předmětu  kdykoli v průběhu klasifikačního období. Pochvalu učitel zapíše žákovi do žákovské knížky (deníčku). Třídní učitel může udělit tuto pochvalu žákovi také na návrh nepedagogického zaměstnance školy.
 2. Udělení pochvaly za mimořádný výkon na úrovni školy, za příkladnou reprezentaci školy navenek nebo za dlouhodobé příkladné výsledky ve vzdělávání a chování se řídí ustanoveními § 17 odst.2 a 7 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. Návrh na udělení pochvaly podává třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiného vyučujícího řediteli školy. Po schválení návrhu třídní učitel provede zápis o udělení pochvaly do katalogového listu a pochvala se zapíše do vysvědčení za příslušné klasifikační období. Udělení pochvaly třídní učitel oznámí také pedagogické radě.
 3. Kromě udělení pochvaly je možno žákovi z důvodů uvedených v čl. 2 také poskytnout na závěr školního roku věcnou odměnu.Kriteria pro poskytnutí odměny stanoví ředitel školy, návrhy na udělení odměny předkládá třídní učitel pedagogické radě, která udělení odměny schvaluje.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento řád byl projednán a schválen na řádném jednání pedagogické rady Základní školy Vladislav dne 30.8.2002 a nabývá účinnosti dne 2.9.2002.

2) Nabytím účinnosti tohoto řádu končí platnost  Řádu školy ze dne 30.8.1999.

Vlastimil Maštera, ředitel školy

Pozn.: Některá ustanovení Řádu školy byla od jeho vydání doplněna nebo změněna, a to Dodatkem k Řádu školy č.1 (účinnost od 1.2.2005), č.2 (účinnost od 29.12.2005),č.3 (účinnost od 1.1.2012),č.4 (účinnost od 19.12.2012) , č. 5 (účinnost od 1.3.2015) a č. 6 (účinnost od 1.9.2015). Pro lepší srozumitelnost a přehlednost nejsou dodatky uvedeny zvlášť,ale změny obsažené v dodatcích   jsou zapracovány přímo do textu, aby byl plně aktuální.

DODATEK Č. 7 K ŘÁDU ŠKOLY (749.67 kB)

DODATEK Č. 8 K ŘÁDU ŠKOLY (1.1 MB)