Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Ukončené projekty

 

 

Doučování žáků

Od 1.1. 2022 do 31.8.2023 probíhalo ve škole doučování žáků - realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Investice reagovala na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v souvislosti s přerušením prezenční výuky během pandemie covid-19.

 

priloha_997426740_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO (2).pdf (170.41 kB)

logo

 

MODERNÍ ŠKOLA III.

Projektem Moderní škola III. se naše škola zapojila do vyhlášené výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, spíše známé pod názvem „Šablony II“. Navázali jsme tak na úspěšné projekty Moderní škola a Moderní škola II., které se na naší škole realizovaly v období let 2011-2019. Projekt Moderní škola III. se týkal nejen základní, ale také mateřské školy.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na základní školu a na základní škole zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt byl směřován především do těchto oblastí:

 • Poskytnutí podpory učitelkám MŠ při vzdělávání dětí, u kterých je předpoklad školního neúspěchu po nástupu do základní školy
 • Rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání
 • Podpora komunitního charakteru mateřské a základní školy
 • Rozvoj klíčových kompetencí žáků základní školy pomocí činnosti klubů zájmové činnosti
 • Podpora žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem pomocí činnosti doučovacích skupin

Realizace projektu:  1. 9. 2019  –  28. 2. 2022

 

MODERNÍ ŠKOLA II.

Projektem Moderní škola II. se naše škola zapojila do vyhlášené výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, spíše známé pod názvem „Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Navázali jsme tak na úspěšný projekt Moderní škola, který se na naší škole realizoval v období let 2011-2014. Projekt Moderní škola II. se týkal nejen základní, ale také mateřské školy.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na základní školu a na základní škole zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt byl směřován především do těchto oblastí:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem v mateřské škole činností školního asistenta
 • Prohloubení odbornosti pedagogů MŠ a ZŠ prostřednictvím dalšího vzdělávání
 • Organizování setkávání rodičů na témata spojená s přechodem dětí z mateřské školy do základní školy
 • Rozšíření čtenářské a matematické gramotnosti žáků základní školy pomocí činnosti klubů zájmové činnosti
 • Omezení nebezpečí školního neúspěchu u žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem pomocí činnosti doučovacích skupin

Realizace projektu:  1. 9. 2017  –  31. 8. 2019


INDIVIDUALIZACE A EVALUACE – CESTA KE KLÍČOVÝM KOMPETENCÍM

Projekt byl zaměřen na získávání žáka změnou stavby vyučovací hodiny, pestrostí výuky, dílčími projekty propojujícími školu s životem v regionu, sebehodnocením a plánováním si práce k zájmu o celoživotní vzdělávání. Individualizací vyučovacích strategií je žák veden k prožití úspěchu v některé z oblastí školních činností, potřebným klíčovým kompetencím a zvyšuje se tak žákova šance na úspěšný život. Efektivní součástí bylo také síťování podobných škol, podpora metodických týmů, výměna zkušeností a pomůcek.

Realizace projektu: leden 2010 – červen 2012

Naše škola byla partnerem tohoto projektu.

Výstupy projektu (pomůcky, evaluační nástroje) jsou nyní používány školou ve výchovně vzdělávacím procesu.


EU PENÍZE ŠKOLÁM

Cílem projektu „EUpeníze školám“ bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základních školách. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v projektu podpořeno zavedením programu primární prevence.

Naše škola byla zapojena do výzvy „EU peníze školám“ projektem Moderní škola.

Po vyhodnocení výchozí situace a potřeb školy jsme se rozhodli pro zaměření projektu do těchto oblastí:

 • individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti
 • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • individualizace výuky cizích jazyků
 • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
 • individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
 • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů
 • inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
 • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti
 • vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků

Realizace projektu: 1.9.2011 – 28.2.2014


ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM pro:

 • MATEMATIKU v 6. ročníku: Přirozená čísla
 • PŘÍRODOPIS v 8. ročníku: Savci, Biologie člověka
 • DĚJINY UMĚNÍ pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ

Na požádání poskytneme DUM ostatním pedagogickým pracovníkům základních škol v ČR.
Kontaktujte nás na adrese zs.vladislav@iol.cz.